การประชุมชี้แจงการจัดทำคำของบลงทุน ปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1/65

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแนวทางการจัดลำดับรายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เพื่อนำไปประกอบคำขอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กิจกรรมอื่นๆ