วจก. จัดประชุมชี้แจงการจัดทำคำของบลงทุน ปีงบประมาณ 2567

ผศ.นฤมลวรรณ สุขไมตรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งมีหัวหน้าสาขาวิชาของคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของคณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมอื่นๆ