การประชุม คกก.บริหาร สนอ. ครั้งที่ 4/65

คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมกองกลาง ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566 - 2570 ของสำนักงานอธิการบดี / การพิจารณาร่างรายงานสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมอื่นๆ