การประชุมชี้แจงตัวชี้วัดและการจัดส่งหลักฐานเพื่อเข้ารับการประเมิน THE Impact Ranking

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.พรเทพ คัชมาตย์ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมชี้แจงตัวชี้วัดและการจัดส่งหลักฐานเพื่อเข้ารับการประเมิน THE Impact Ranking หรือการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยใช้เกณฑ์ตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ประจำปี 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการประชุมชี้แจงครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องที่ร่วมการประชุมได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด ตลอดจนเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจะได้รวบรวมข้อมูลและหลักฐานส่งต่อให้แก่ศูนย์ภาษาต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ