คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประชุมร่วมกับ กฟภ. เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธาดา คำแดง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, อ.สถิตย์พร เกตุสกุล หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคุณกรพล รสองุ่น วิศวกรโยธา สังกัดงานอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมให้การต้อนรับ คุณสุพรรณ ต้นพรม จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะ ในโอกาสเข้ารายงานความก้าวหน้าโครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (Solar Rooftop) ซึ่งในขณะนี้มีความคืบหน้าในงานติดตั้งอยู่ที่ 70% โดยในงานเดินระบบเดินสายไฟฟ้า AC/DC จะมีทำการทดสอบระบบในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ส่วนในงาน EV Charger จะได้มีการเสนอแบบโครงสร้างการติดตั้งเพื่อให้เป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนดต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ