การประชุมผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และ นศ.ฝึกสอน รร.สาธิต มรท. ครั้งที่ 5/65

อ.ดร.บุญยานุช เฉวียงหงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/2565 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565

โดยมีวาระที่นำเสนอเพื่อทราบ ได้แก่ การแจ้งผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 / การแจ้งผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี / การแจ้งการขอสอบวัดผลปลายภาคภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (กรณีขาดสอบ) / การกำหนดการส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 / การแจ้งการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 / การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา / การประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรียนของนักเรียน / การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566 / การแจ้งการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 / การจัดโครงการเสียงตามสายในโรงเรียน / การจัดโครงการป้องกันภัยในโรงเรียน / การจัดกิจกรรมวันลอยกระทง / การจัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

กิจกรรมอื่นๆ