สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และผู้ยากไร้ในจังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และที่ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีทำบุญทอดผ้าป่าข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและผู้ยากไร้ในจังหวัดลพบุรี ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตอาสาและมีความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น 

ภายหลังเสร็จพิธีทำบุญทอดผ้าป่า อ.ณฤทธิ์ ประจงแต่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมลงพื้นที่มอบข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม และสิ่งของที่จำเป็น ให้แก่ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ยากไร้ในพื้นที่ ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 

กิจกรรมอื่นๆ