การประชุม คกก.อำนวยการ มรท. ครั้งที่ 5/65

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาเสนอความคิดเห็นแนวทางส่งเสริมจริยธรรมตามยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ / การพิจารณาสรุปแนวคิดและรายงานเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 / การพิจารณาประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

กิจกรรมอื่นๆ