คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานระดับคณะ สำนัก และสถาบัน

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี คณะผู้บริหารระดับคณะ สำนัก และสถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมให้การต้อนรับ รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคณะกรรมการฯ ในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วยงานระดับคณะ สถาบัน สำนัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในรูปแบบการตรวจเยี่ยมระบบ Hybrid Meeting พร้อมทั้งสัมภาษณ์และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นผลงานเด่นในรอบปี ปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างการดำเนินการ และแนวทางการพัฒนาในอนาคต สำหรับการตรวจเยี่ยมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสอบทานผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการของคณะ สำนัก และสถาบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อเป็นการตรวจทานคุณภาพของการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ของคณะ สำนัก และสถาบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่ามีการดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีความโปร่งใส

กิจกรรมอื่นๆ