การประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/65

คุณสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2565 ณ ห้องประชุมวิสุทธสุนทร ชั้น 2 อาคารลวะศรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี / การพิจารณารายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี / การพิจารณาวันรวมเพชรเทพสตรี / การพิจารณาสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษา / การพิจารณาเข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 7

กิจกรรมอื่นๆ