การประชุม คกก.นโยบายการเงินฯ ครั้งที่ 7/65

คุณดวงสมร วรฤทธิ์ ประธานกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2565 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณากำหนดบัญชีลูกหนี้การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565 และร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำรายงานการเงินและการกำหนดบัญชีลูกหนี้การศึกษา / การพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรมอื่นๆ