การประชุม คกก.ดำเนินงานกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 5/65

อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแบบฟอร์มการติดตามแผนปฏิบัติราชการและโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น / การพิจารณาทบทวนตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติ ปี 2566 / การพิจารณาจัดทำวิดีโอบรรยายให้ความรู้งานด้านแผน / การพิจารณาปฏิทินการประชุมประจำเดือนกองนโยบายและแผน ปี 2565 และ 2566

กิจกรรมอื่นๆ