รร.สาธิต มรท. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทพณวรัตน์ ชั้น 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.ดร.บุญยานุช เฉวียงหงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งประกอบด้วย อ.ดร.สรรชัย ชูชีพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, อ.ดร.เนติ เฉลยวาเรศ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, อ.ดร.สุภาพร จันทร์ดอกไม้ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ ครูอมรรัตน์ ช้างน้อย ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในโอกาสเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับการตรวจประเมินครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่หน่วยงานได้กำหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน

กิจกรรมอื่นๆ