คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประชุมปิดภาคเรียน 1/65 และเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 2/65

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมการประชุมได้รับทราบแนวทางการในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อรับฟังความคิดเห็นในประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ระยะ 5 ปี) พ.ศ.2566 - 2570 และเพื่อเป็นการชี้แจงประเด็นข้อสงสัยและการให้ข้อแนะนำในการพัฒนาคณะ

กิจกรรมอื่นๆ