ผู้บริหาร มรท. ร่วมงานสัมมนา Thailand Future Skills Summit 2022

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มอบหมายให้ ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมงานสัมมนา Thailand Future Skills Summit 2022 ซึ่งจัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ Confexhub สำหรับการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการขาดทักษะด้านดิจิทัลที่มีต่อการดำเนินการตามวาระแห่งชาติ เพื่อปฏิรูประบบการศึกษาและการฝึกอบรมในการผลิตแรงงานที่พร้อมสำหรับอนาคตทางดิจิทัล ตลอดจนเพื่อทบทวนและแนะนำนโยบาย กลยุทธ์ การริเริ่ม และรูปแบบการจัดหาเงินทุนที่เป็นนวัตกรรมเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในการสนับสนุนวาระการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลระดับชาติ และเพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการศึกษาและการจ้างงาน

กิจกรรมอื่นๆ