วจก. จัดอบรมพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ระหว่างวันที่ 17 - 19 และวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสิรินธร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับการอมรบครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 8 สาขาวิชา จำนวน 291 คน ได้รับความรู้และเพิ่มพูนศักยภาพของตนเองก่อนที่ออกสู่ตลาดแรงงาน ตลอดจนเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ สามารถปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงเมื่อออกไปสู่ตลาดแรงงาน และเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.สุนทรีย์ วิพัฒครุฑ, อ.เพ็ญนภา จุมพลพงษ์, อ.อรวรรณ แท่งทอง, อ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พึ่งงาม และ อ.กานต์ เชื้อวงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, อ.ดร.สุธิษา เชญชาญ และ อ.ปัญญ์ชลี เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, อ.ดร.สาวิตรี จูเจี่ย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ คุณนฤมล สุขเกษม บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 4 วัน คือในวันที่ 17 - 19 และ 21 ตุลาคม 2565 โดยในวันที่ 17 และ 18 ตุลาคม 2565 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Microsoft Excel ขั้นพื้นฐาน / วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Microsoft Excel ขั้นสูงอย่างมืออาชีพ และในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างสื่อสวยด้วยโปรแกรม CANVA ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถสร้างสื่อการนำเสนอได้หลากหลายรูปแบบ

กิจกรรมอื่นๆ