การประชุมคณะทำงานแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร มรท. พ.ศ.2566 - 2570 ครั้งที่ 4/65

ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะทำงานแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2566 - 2570 ครั้งที่ 4/2565 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณากำหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กรอบการจัดโครงการ และผู้รับผิดชอบ / การพิจารณาร่างแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570

กิจกรรมอื่นๆ