วจก. จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมวางแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ร่วมกับรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อหารือร่วมกันในการวางแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการและเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละผลผลิตให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารราชการแผ่นดินในภาพรวม

กิจกรรมอื่นๆ