คณะครุศาสตร์ MOU กับเทศบาลเมืองสระบุรี ยกระดับคุณภาพการศึกษา รร.สังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ณ อาคารรวมใจ เทศบาลเมืองสระบุรี คณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ เทศบาลเมืองสระบุรี โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรีให้สูงขึ้น / เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านการประสานงาน การฝึกอบรม การประชุม สัมมนา และประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ และข่าวสารผลงานของครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา และนักเรียนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล / เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรของเทศบาล ตลอดจนเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี ประเพณีและวัฒนธรรมและด้านอื่น ๆ ที่แต่ละฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการศึกษา และเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ระหว่างคณะครุศาสตร์และคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับเทศบาลเมืองสระบุรี โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวจะสิ้นสุดสัญญาการลงนามความร่วมมือต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขอยกเลิกสัญญา

กิจกรรมอื่นๆ