อธิการบดี และผู้บริหาร มรท. ร่วมการประชุมอธิการบดี มรภ. ครั้งที่ 5/65 และร่วมลงนาม MOU โครงการ เสริม สร้าง สุข มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุม 1 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ชั้น 2 อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย และ อ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 5/2565 โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม

โดยในภาคเช้า เป็นการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหางบเงินอุดหนุน ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting

จากนั้นในเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพระเทพสุเมธี ชั้น 2 อาคารพุทธวิชชาลัย เป็นการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 5/2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาครู / การพิจารณาเงินค่ารถประจำตำแหน่งของรองอธิการบดีที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

โอกาสนี้ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสร้างภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง โครงการ "เสริม สร้าง สุข มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ" โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อส่งเสริมให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุขภาวะ โดยส่งเสริมสุขภาวะตามแนวทางความสุข 8 ประการ และแนวทางของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในกลุ่มบุคลากร อาจารย์ นักศึกษาและชุมชนรอบข้าง ตลอดจนเพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสุขภาวะทั้ง 38 แห่ง ให้เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมงานสุขภาวะในระดับพื้นที่ และเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุขภาวะ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการถ่ายทอดและขยายผลงานสุขภาวะองค์กรสู่สังคมรอบข้าง โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวจะสิ้นสุดสัญญาต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขอยกเลิกสัญญา

กิจกรรมอื่นๆ