วจก. จัดอบรมงานสารบรรณให้กับ นศ.

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมงานสารบรรณให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 8 สาขาวิชา จำนวน 291 คน ได้เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะด้านงานสารบรรณเพื่อนำมาพัฒนาตนเองในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ธนิดา ภู่แดง และ ผศ.วนิดา เพิ่มศิริ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ