การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 11/65

รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรมอื่นๆ