วจก.ปฐมนิเทศ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของคณะวิทยาการจัดการ สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์, สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 271 คน ได้รับการเตรียมความพร้อมและรับทราบแนวทางในการปฏิบัติตัวในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้อย่างถูกต้อง และได้รับความรู้และทักษะในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย การชี้แจงการทดสอบสมรรถนะทักษะภาษาอังกฤษ โดย ผศ.พรเทพ คัชมาตย์ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการศูนย์ภาษา, การชี้แจงการสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โดย อ.ดร.สุธิษา เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การชี้แจงการบันทึกในสมุดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดย ผศ.กฤดาพรรณ ปานทองคำ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ และ การชี้แจงการจัดทำสารนิพนธ์ โดย อ.ดร.อุษณี จิตติมณี ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมอื่นๆ