การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 10/65

คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/2565 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต / การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง / การพิจารณากำหนดจำนวนผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาอนุมัติคำขอตั้งงบประมาณของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรมอื่นๆ