ศูนย์ภาษา ร่วมกับ โครงการ INCREASE จัดอบรม Workshop with priMESIM

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ ชั้น 3 และ ห้องประชุม 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.พรเทพ คัชมาตย์ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Workshop with priMESIM ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ โครงการ INnovative Capacity building by participative and REflective teacher training for Academia, Society and Enterprises (INCREASE) ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Erasmus+ สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งประกอบด้วย คณาจารย์ และนักศึกษา ได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้ Simulation game กับการเป็นผู้ประกอบการและนักการจัดการ โดยเน้นที่การวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ในการทำธุรกิจ และลงมือปฏิบัติโดยการส่งข้อมูลการตัดสินใจเข้าไปสู่ระบบของเกมเพื่อทำการวิเคราะห์กลไกทางการตลาด ต้นทุน กำไร รวมไปถึงข้อมูลของคู่แข่งทางการตลาด และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจในอนาคตได้ โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Heiko Hammer ประธานบริษัท priMESIM Academy AG ประเทศเยอรมนี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย 

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 19 และ 20 ตุลาคม 2565 ในรูปแบบของการบรรยายและการแบ่งกลุ่ม 

โอกาสนี้ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมด้วย

กิจกรรมอื่นๆ