มรท. จัดสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกด้านการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมให้การต้อนรับ คุณสุคนธ์ ชูทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี, คุณณภัทร แพงโสภา ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี, คุณธนาธรณ์ เตียวสมบูรณ์กิจ กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี และ คุณภัทรศยา ศรีสมุทรนาค ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จาก บริษัทเอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (จ.ลพบุรี) ในโอกาสการเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกด้านการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา สำหรับการสัมภาษณ์ครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ตรงกับความต้องการของสังคมและผู้ที่ใช้บัณฑิตให้มากที่สุด

กิจกรรมอื่นๆ