การประชุมสรุปผลการจัดโครงการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมวิสุทธสุนทร ชั้น 2 อาคารลวะศรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสรุปผลการจัดโครงการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก ประจำปี 2565 (สื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทำงานโครงการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็กได้สรุปปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน ตลอดจนเพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานในปี 2566 ต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ