คณะ IT จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ภายใต้หลักสูตร STEAM4INNOVATOR ในการเป็นนักนวัตกรที่เข้าใจกระบวนการสร้างนวัตกรรม

ระหว่างวันที่ 25 - 28 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (disign thinking)" ภายใต้หลักสูตร STEAM4INNOVATOR ในการเป็นนักนวัตกร ที่เข้าใจกระบวนการสร้างนวัตกรรม สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 67 คน ได้รับการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ความสามารถในด้านต่าง ๆ ก่อนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งอนาคต และเพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ พร้อมที่จะสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเป็นผู้ที่จะสามารถทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ โดยได้รับเกียรติทีมวิทยากร จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 4 วัน คือในระหว่างวันที่ 25 - 28 ตุลาคม 2565 ใน 3 โครงการย่อย ซึ่งประกอบด้วย ในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เป็นการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF หัวข้อ กระบวนการสร้างนวัตกรรม STEAM4INNOVATOR และการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีแห่งอนาคต หัวข้อ Insight รู้ลึกรู้จริง คิดไอเดียสร้างสรรค์ธุรกิจ

ส่วนในวันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2565 เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกสหกิจศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

กิจกรรมอื่นๆ