วจก. จัดประชุมนำเสนอแผนความต้องการงบลงทุน พ.ศ.2567 ระดับสาขาวิชา

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.นฤมลวรรณ สุขไมตรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมนำเสนอแผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระดับสาขาวิชา สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แต่ละสาขาวิชาของคณะวิทยาการจัดการได้นำเสนอแผนคำขอตั้งงบลงทุนของสาขาวิชาของตนเพื่อนำมาใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และเพื่อให้คณะวิทยาการจัดการได้มีข้อมูลประกอบสำหรับนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ