การประชุม คกก.สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.สาธิต มรท. ครั้งที่ 2/65

ดร.ยงค์ยุทธ ปานสูง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมเทพณวรัตน์ ชั้น 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติผลการเรียนของนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 / การพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมอื่นๆ