การประชุม คกก.จัดทำแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี ครั้งที่ 1/65

ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการจัดทำแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี / การพิจารณาคู่มืออธิบายแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)

กิจกรรมอื่นๆ