การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการแลกเปลี่ยน นศ.ครู

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู (TRU - UNS Teacher Students 2022) ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมครบองค์ประกอบ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณากิจกรรมที่จัดให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสาขาวิชา หรือคณะ / การพิจารณาข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมเพื่อรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอนสำหรับโรงเรียนอนุบาลลพบุรี และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ