การประชุม คกก.บริหารงานกิจการ นศ. ครั้งที่ 5/65

ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการปรับวันจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาให้เป็นวันพุธช่วงบ่าย / การพิจารณาการดำเนินงานจัดชมรมเพื่อรับการเสด็จเยี่ยม โครงการ To Be Number One ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาการจัดวันประชุมประจำเดือนของงานกิจการนักศึกษา

กิจกรรมอื่นๆ