รร.สาธิต มรท. จัดแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 ลวบุรีเกมส์

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำ อ.ดร.บุณยานุช เฉวียงหงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และผู้แทนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 12 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 ลวบุรีเกมส์ ร่วมการแถลงข่าวและประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 ลวบุรีเกมส์ ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2565 ใน 10 ชนิดกีฬา ซึ่งประกอบด้วย ฟุตบอล, บาสเกตบอล, วอลเลย์บอล, เทนนิส, แบดมินตัน, เปตอง, ฟุตซอล, เทเบิลเทนนิส, กรีฑา และหมากกระดาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะด้านกีฬาและกรีฑาของนักเรียนและเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน, การจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิด และการประชุมความร่วมมือพัฒนาทางด้านวิชาการ โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารูปแบบการจัดงานสาธิตวิชาการ และการพิจารณาเจ้าภาพจัดงานสาธิตวิชาการครั้งต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ