วจก. จัดประชุมอาจารย์และบุคลากร

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมลวะปุระ ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมอาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการได้รับทราบแนวทางการในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อเป็นการชี้แจงประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ โดยมีวาระที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ได้แก่ การแนะนำอาจารย์ใหม่ / การแสดงความยินดีแก่บุคลากร / การชี้แจงแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับปรับปรุง / การแจ้งการเข้าร่วมการแข่งขัน The 1st International Business case Competition (IBCC) 2022 หรือการประกวดแผนธุรกิจสำหรับนักศึกษา ที่ประเทศอินโดนีเซีย / การชี้แจงโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / การแจ้งเรื่องโครงการสัมมนาวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2565 / การแจ้งเรื่องการจัดงานเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาการจัดการ

จากนั้นในภาคบ่ายคณะวิทยาการจัดการได้จัดการอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการจัดการความรู้ ในประเด็นการจัดการเรียนการสอนกับการบูรณาการกับพันธกิจ ในรูปแบบการอภิปรายระบบ Hybrid Meeting โดยได้รับเกียรติจาก อ.รัฐทิตยา หิรัณยหาด ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการและนวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และ ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ