การประชุม คกก.บริหาร มรท. ครั้งที่ 8/65

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/2565 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบโครงการ UniCon (University Connected) หรือระบบคลังข้อมูลเพื่อรองรับนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม / การพิจารณาให้ความเห็นชอบการนำภาระงานสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ มาเป็นภาระงาน โดยไม่เบิกค่าตอบแทนการสอน / การพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยประมวลจริยธรรม / การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากร ประจำการ / การพิจารณาให้ความเห็นการแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี / การพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ / การพิจารณาร่างแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ.2566 - 2570) / การพิจารณาขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมของมหาวิทยาลัยเพื่อสมทบเข้ากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาการปรับวันจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษา ให้เป็นวันพุธบ่าย / การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 3) / การพิจารณาการจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค ประจำปี 2565

กิจกรรมอื่นๆ