การประชุม คกก.พิจารณาการจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ครั้งที่ 2/65

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ จำนวน 3 ราย

กิจกรรมอื่นๆ