รร.สาธิต มรท. จัดประชุมผู้ปกครอง และรับผลการเรียนนักเรียน

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี อ.ดร.บุณยานุช เฉวียงหงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมผู้ปกครอง และรับผลการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบผลการเรียนของบุตรหลาน ตลอดจนเพื่อให้รับทราบถึงทิศทางการบริหารโรงเรียน กระบวนการดำเนินงานวิชาการ งานกิจการนักเรียน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

โดยในภาคเช้าเป็นการประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ส่วนในภาคบ่ายเป็นการประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมอื่นๆ