มรท. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมสู่ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคมฯ

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมสู่ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม และการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรเพื่อสะสมหน่วยกิตในคลังหน่วยกิต กิจกรรมระยะที่ 1 การอภิปรายการจัดทำผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม และหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรประกาศนียบัตร เพื่อสะสมหน่วยกิตในคลังหน่วยกิต จากโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ในรูปแบบการอภิปรายระบบ Hybrid Meeting สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการพลิกโฉม (โครงการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต) และโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ผู้สนใจจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 85 คน ได้สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการเชื่อมโยงการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการกับผลงานการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม รวมถึงการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรเพื่อสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิต ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำข้อเสนอด้านผลงานการรับใช้ท้องถิ่นและสังคมที่สอดคล้องกับโครงการบริการวิชาการและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อจัดเตรียมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตร เพื่อสะสมหน่วยกิตในคลังหน่วยกิต ให้สอดคล้องกับโครงการบริการวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และประธานคณะกรรมการนโยบาย วิชาการ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ศ. ว่าที่ร้อยโท ดร.พิชัย สดภิบาล ศาสตราจารย์ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ อุปนายกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม และอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง กรรมการติดตามและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้เกียรติเป็นวิทยากร

สำหรับโครงการนี้กำหนดจัดขึ้นใน 2 กิจกรรม เป็นระยะเวลา 4 วัน คือในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 และวันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2565 โดยในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เป็นการอภิปรายการจัดทำผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคมและหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรประกาศนียบัตรเพื่อสะสมหน่วยกิตในคลังหน่วยกิต จากโครงการบริการวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

ส่วนในวันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2565 เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคมและหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรประกาศนียบัตรเพื่อสะสมหน่วยกิตในคลังหน่วยกิต

กิจกรรมอื่นๆ