มรท. ร่วมอบรมโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลฯ

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล กิจกรรมหลักสูตรที่ 2  EdPEx (เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ) การจัดทำโครงร่างองค์กร (Organization Profile : OP) และแผนพัฒนาคุณภาพ (Progress Report : PR) ซึ่งจัดโดยงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์และเขียนโครงร่างองค์กร (Organization Profile : OP) และเข้าใจแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดได้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้เกียติเป็นประธานพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) และ ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 และ 1 พฤศจิกายน 2565 ในรูปแบบของการบรรยายและการแบ่งกลุ่ม โดยในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เป็นการบรรยายเรื่องเครื่องมือเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร / การประเมินตนเองตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563 - 2566 (EdPEx) / โครงสร้าง EdPEx Criteria หรือโครงสร้างเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ / การดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศให้ประสบความสำเร็จ / เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ / องค์ประกอบของการดำเนินการที่เป็นเลิศ และการจัดทำโครงร่างองค์กรที่เชื่อมโยงระหว่างโครงร่างกับเกณฑ์ต่าง ๆ และการวิเคราะห์โครงร่างองค์กร

พร้อมทั้งในโอกาสนี้ คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมเยือนสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ

ส่วนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา / ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร / การวิเคราะห์กระบวนการงานในการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้วยเทคนิค Gap Analysis (การวิเคราะห์ช่องว่าง) และ Analysis (การวิเคราะห์ข้อมูล) และ Link Analysis (การหาความสัมพันธ์ของข้อมูลภายในกลุ่มข้อมูลเพื่อใช้ลักษณะของข้อมูลหนึ่ง ๆ ในการบอกลักษณะที่จะเกิดขึ้นกับข้อมูลอีกตัวหนึ่ง) / การชี้แจงการดำเนินการหลังจากการจัดทำแผนพัฒนา และการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลในการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ