ผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ คกก.กลั่นกรองของสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน จ.ลพบุรี ในการประชุมคัดกรองการรับรองแปลงตามมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (SDGsPGS) จ.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น และ อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการกลั่นกรองของสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลพบุรี ในโอกาสการประชุมคณะกรรมการคัดกรองการรับรองแปลงตามมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (SDGsPGS) จังหวัดลพบุรี เพื่อรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรจังหวัดลพบุรีที่ได้ตามมาตรฐานของสหพันธ์เกษตรยั่งยืนแห่งประเทศไทย ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting

กิจกรรมอื่นๆ