การประชุมบุคลากร สนง.จัดการทรัพย์สินฯ

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ เพื่อแจ้งแนวทางและหารือร่วมกันในการบริหารจัดการและการวางแผนการดำเนินงานของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ ณ ห้องรับรอง ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมอื่นๆ