การประชุม คกก.บริหารงานบุคคลฯ ครั้งที่ 8/65

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/2565 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น โดยวิธีปกติ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน จำนวน 2 ราย / และตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ จำนวน 2 ราย / การพิจารณาการแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานธุรการ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี / การพิจารณาร่างแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ.2566 - 2570)

กิจกรรมอื่นๆ