มรท. นำคณาจารย์ บุคลากร และ นศ. ร่วมงาน The 1st International Business Case Competition ประเทศอินโดนีเซีย และเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs

ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2565 ณ Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa ประเทศอินโดนีเซีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยศูนย์ภาษา ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ นำ อ.ดร.อุษณี จิตติมณี ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ, อ.ดร.ไอลดา ศราทธทัต อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ, คุณมนสิชา ชำมะรี นักวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ภาษา, นายณัฐชธพล ทองหยด นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด, น.ส.อภิญญา สามหมอ นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ และ นายเศรษฐี สกุลทอง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแผนธุรกิจสำหรับนักศึกษา หรือ The 1st International Business Case Competition กิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม และกิจกรรมบริการชุมชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณและการประสานงานจากศูนย์ภาษา ซึ่งมหาวิทยาลัย Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa ประเทศอินโดนีเซีย เป็นมหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทางด้านการส่งเสริมวิชาการและศิลปะวัฒนธรรมร่วมกันมาเป็นระยะเวลานานกว่า 6 ปี

โดยในวันที่ 29 ตุลาคม 2565 เป็นกิจกรรมบริการชุมชน ด้วยการมอบพันธุ์กล้าไม้พื้นเมืองให้แก่โรงพยาบาลขนาดเล็กในชุมชน 2 แห่ง และหมู่บ้าน 1 แห่ง  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม  ได้ขยายแนวคิดในการสร้างพื้นที่สีเขียวนี้ออกไปสู่สาธารณะมากขึ้น  สร้างจิตสำนึกในการรักต้นไม้  การสร้างความสามัคคีในชุมชน และสร้างพื้นที่สีเขียว การส่งเสริมให้ทุกชุมชนมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น และช่วยลดมลพิษทางอากาศ โครงการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รวมถึงสร้างมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในบริเวณโดยรอบอีกด้วย

ส่วนในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 เป็นการแข่งขันการประกวดแผนธุรกิจสำหรับนักศึกษา หรือ The 1st International Business Case Competition ซึ่งผู้เข้าประกวดจะต้องนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจในโลกแห่งความเป็นจริงที่วิสาหกิจท้องถิ่นขนาดกลางและขนาดย่อมต้องเผชิญ นอกจากนี้ในวันดังกล่าวยังได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมด้วยการทำผ้าบาติกร่วมกับชาวบ้านในชุมชนด้วย

โดยผลการแข่งขันในครั้งนี้ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับรางวัลที่ 3 จากผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 13 ทีม จาก 4 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย

กิจกรรมอื่นๆ