คณะครุศาสตร์จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม กับการพัฒนาผู้เรียนในยุค Thailand 4.0

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม กับการพัฒนาผู้เรียนในยุค Thailand 4.0 ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 ของสาขาวิชาพลศึกษา การศึกษาปฐมวัย จิตวิทยาและการแนะแนว และการประถมศึกษา จำนวน 600 คน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อให้นักศึกษามีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.มงคล สามารถ และคณะ จากวิทยากรอารมณ์ดี และ ผศ.ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ