การประชุม คกก.บริหารสมาคมผู้ปกครองและครู รร.สาธิต มรท. ครั้งที่ 2/65

คุณสุมนต์ทิพย์ สกุลสุวรรณ ประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมอื่นๆ