ผู้บริหาร มรท. ร่วมกิจกรรม Kick Off เปิดรั้วมหาวิทยาลัยแห่งความสุข Happy Universityฯ

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม Ballroom ชั้น 4 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มอบหมายให้ ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off เปิดรั้วมหาวิทยาลัยแห่งความสุข Happy University ด้วยความรู้และนวัตกรรมการพัฒนาองค์กรสู่สังคมสุขภาวะกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การสร้างระบบนิเวศมหาวิทยาลัยแห่งความสุข” โดย รศ.ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร / การบรรยายทิศทางการสร้างสุขภาวะในองค์กรตาม 7 ยุทธศาสตร์เชิงรุกของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย คุณพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สำนัก 8) / การถ่ายทอดประสบการณ์การสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุขด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม Happy University และการจัดเก็บข้อมูลแบบวัดความสุข Happinometer โดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมอื่นๆ