การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดตั้งชมรมเพชรเทพสตรี มรท. ครั้งที่ 1/65

คุณพูลสวัสดิ์ ถือคง ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดตั้งชมรมเพชรเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดตั้งชมรมเพชรเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างการจัดตั้งชมรมเพชรเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาตราชมรมเพชรเทพสตรีฯ / การพิจารณากำหนดวัน เวลาในการจัดตั้งชมรมเพชรเทพสตรีฯ

โอกาสนี้ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คุณสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในฐานะที่ปรึกษาให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมด้วย

ทั้งนี้ก่อนเริ่มวาระการประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนการจัดตั้งชมรมเพชรเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ทำพิธีมอบเข็มตราพระราชลัญจกรให้แก่องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 1,500 ชุด เพื่อให้นำไปจัดพิธีมอบเข็มตราพระราชลัญจกรแก่นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2565 ต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ