คณะครุศาสตร์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รร.กองบินทหารบก

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะครุศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ พ.อ.สายชล หงษ์นาค ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนการบินทหารบก / หัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนการบินทหารบก และคณะครู อาจารย์ และบุคลากรทางการฝึกอบรม จากโรงเรียนการบินทหารบก ศูนย์การบินทหารบก ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน และแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาด้านการศึกษาร่วมกันในอนาคต

กิจกรรมอื่นๆ