คณะครุศาสตร์จัดงานรำเพลิน รำวง ลอยกระทงกับเธอ

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี และด้านหน้าอาคารคณะครุศาสตร์ อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริม สืบสาน ประเพณีลอยกระทง "รำเพลิน รำวง ลอยกระทงกับเธอ" ของคณะครุศาสตร์ สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสืบสานทำนุบำรุง วัฒนธรรมประเพณีไทย ให้คงอยู่คู่กับทุกยุคทุกสมัย

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย การประกวดกระทง และการประกวดครูต้นแบบคณะครุศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก อ.พงษ์พัฒน์ วงกุฎ จากโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จ.ลพบุรี, อ.อุดมสักย์ บุตรประดิษฐ์ และ อ.ชญาพร หลายเจริญ จากวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน

สำหรับผลการประกวดกระทง ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 

ส่วนผลการประกวดครูต้นแบบคณะครุศาสตร์ ชนะเลิศ ประเภทดาว ได้แก่ น.ส.ภิญญดา ฉงสกุล นักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว , ชนะเลิศ ประเภทเดือน ได้แก่ นายจิรพัฒน์ ใหญ่โต นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา และชนะเลิศ ประเภทดาวประกายฟ้า ได้แก่ นายธนากร โตสกุล นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

กิจกรรมอื่นๆ